Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající

1.1.1. Internetový obchod umístěný na internetové doméně / (dále jen
„internetový obchod“) je provozován společností SPORTAGON CZ s.r.o. se sídlem Urešova
1737, Kunratice, 148 00 Praha, IČO: 24129399, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 181265, (dále jen „prodávající“).
Vybrané kontaktní údaje prodávajícího:
e-mail: info@sportagon.cz
telefon: +420 606 941 736
showroom: Urešova 1737, Praha-Kunratice, PSČ: 148 00
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 6213596028/5500

1.2. Kupující

1.2.1. Kupujícím je každý návštěvník internetového obchodu za účelem potenciální koupě zboží,
a to bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel, nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

1.2.2. Podnikatelem je kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy (definice v čl. 1.3.1) jedná
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo tato činnost souvisí s jeho
vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či jedná v rámci samostatného výkonu
svého povolání (dále jen „podnikatel“).

1.2.3. Spotřebitelem je kupující, který není podnikatelem (dále jen „spotřebitel“).

1.3. Obchodní podmínky

1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tedy prodávajícího a kupujícího, vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím
prostřednictvím internetového obchodu za účelem koupě zboží (dále jen „smlouva“).
Způsob uzavření smlouvy je uveden v čl. 2.3 VOP.

1.3.2. Tyto obchodní podmínky tvoří v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále také jen „občanský zákoník“) nedílnou součást smlouvy. Pokud není
ve smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost
některých ustanovení těchto obchodních podmínek není smlouvou nebo jiným výslovným
ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí
v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

1.3.3. Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Právní vztahy prodávajícího
se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále
také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), ve znění pozdějších předpisů.

2. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY, ZPŮSOB DOPRAVY A PLATBY

2.1. Nabídka zboží

2.1.1. Zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu je nabídkou zboží,
která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží se, bez dalšího, nepovažuje
za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a prodávající není
povinen uzavřít smlouvu ohledně nabízeného zboží. Obrazové záznamy (fotografie a
vizualizace) zboží mají pouze ilustrativní charakter a mohou se mírně lišit od reálné podoby
zboží.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu.
Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem.
Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (čl. 2.4 VOP) a způsobu platby
(čl. 2.5 VOP) kupující potvrdí svou objednávku kliknutím na tlačítko „koupit“, čímž podá
závazný návrh na uzavření smlouvy (dále také jen objednávka“).

2.2.2. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém
rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření smlouvy

2.3.1. Prodávající se zavazuje přijmout návrh smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh
není v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí přijetí návrhu
prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

2.3.2. Smluvní vztah (smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl
v objednávce. Součástí přijetí objednávky prodávajícím jsou kompletní informace
k provedení platby kupujícím.

2.3.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní
hovory) nese kupující sám.

2.3.4. Kupující je oprávněn pro dodání zboží vybrat výhradně z následujících variant:

2.3.4.1. dodání na adresu v rámci území České republiky, Slovenské republiky, Polské
republiky a Spolkové republiky Německo; nebo

2.3.4.2. osobní odběr na výdejním místě (showroom).

2.3.5. Minimální výše hodnoty objednávky (cena zboží „netto“ bez poplatků, tedy např. bez
poplatku za dopravu) je:

2.3.5.1. zásadně 200,- Kč a

2.3.5.2. u objednávek zboží s dopravou mimo Českou republiku 500,- Kč.
Nedosahuje-li objednávka kupujícího výše uvedených hodnot, není prodávající povinen
objednávku akceptovat a smlouva tak nevznikne.

2.4. Způsob dopravy

2.4.1. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je
způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího (dále v čl. 3 VOP), nese kupující
riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na
zvolený způsob dopravy.

2.5. Způsob platby a cena zboží

2.5.1. Kupující má pro provedení platby kupní ceny objednávaného zboží (dále jen „cena“)
na výběr následující způsoby platby:

2.5.1.1. platební kartou po internetu přes platební bránu;

2.5.1.2. bankovním převodem po dokončení objednávky;

2.5.1.3. na dobírku až při převzetí zboží od přepravce.
Výběrem kupujícího dle tohoto odst. 2.5.1 VOP není dotčeno právo prodávajícího požadovat
po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému
kupujícímu platbu pouze tímto způsobem a právo smluvních stran na dohodnutí jiného
způsobu platby.

2.5.2. Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky
přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření
jejich platnosti bude objednávka potvrzena a cena odečtena z účtu kupujícího.

2.5.3. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky dle instrukcí
obsažených v přijetí objednávky (akceptaci) prodávajícího, a to nejpozději do 14 dní
od vzniku smlouvy (doručení přijetí objednávky (akceptace)). Objednané zboží bude
odesláno kupujícímu až po připsání platby ceny na účet prodávajícího.

2.5.4. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce je cena splatná při převzetí
a prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle
aktuálního ceníku přepravce.

2.5.5. Po připsání platby na účet prodávajícího bude kupujícímu zaslán daňový doklad (faktura)
k zakoupenému zboží na základě smlouvy.

2.5.6. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí ceny, není-li výslovně uvedeno jinak.

2.5.7. Veškeré změny, včetně změn cen v internetovém obchodě, jsou vyhrazeny. Cena je platná
v době objednání.

2.5.8. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena
bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření smlouvy

2.6.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je
povinen zboží převzít a uhradit cenu.

2.6.2. V případě porušení podmínek smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající
vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém
případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené se smlouvou
a jejím plněním, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje
nezbytné pro uzavření smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány
za správné.

2.6.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826
odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

2.6.6. Kupujícímu výslovně souhlasí s tím, aby mu prodávající veškerá sdělení doručoval
elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Dodací lhůta

3.1.1. Prodávající se, při zohlednění podmínek uvedených níže, zavazuje odeslat zboží kupujícímu
v nejbližším možném termínu, nejpozději pak:

3.1.1.1. 7 dnů od přijetí platby v případech ostatních způsobů platby dle čl. 2.5.1.1
nebo 2.5.1.2;

3.1.1.2. 7 dnů ode dne uzavření smlouvy v případě platby na dobírku dle čl. 2.5.1.3
VOP.

3.1.1.3. V případě osobního odběru na výdejním místě (showroom) prodávající
do 7 dnů od přijetí platby připraví zboží pro kupujícího k vyzvednutí a bude
jej v tomto stavu udržovat alespoň následujících 10 dnů.

3.1.2. V den odeslání zboží prodávající zašle kupujícímu formou e-mailové zprávy potvrzení o
odeslání zboží.

3.1.3. Prodávající vždy zašle kupujícímu v souladu s odst. 2.5.5 VOP daňový doklad v elektronické
podobě. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení
zboží, cenu a údaje o prodávajícím. Na žádost kupujícího prodávající zašle kupujícímu
daňový doklad (faktura) i v listinné podobě společně se zbožím.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí
zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

3.2.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu
zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem protokolu
o převzetí dopravci kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

3.2.3. Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly
patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich
odhalení. Prodávající neodpovídá za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud
kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 3.2.1 a 3.2.3 VOP.

3.2.4. Je-li z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,
než bylo uvedeno v objednávce (větší než běžný rozměr zboží, např. florbalová branka), je
kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.2.5. V případě, že dojde k nevyzvednutí objednaného zboží kupujícím, prodávající nebude
povinen pro případ dalších objednávek zboží dodat nebo může požadovat platbu předem.

3.2.6. Prodávající si v souladu s čl. 2.5.4 VOP vyhrazuje právo uplatnit náklady spojené s dodáním
zboží. Aktuální výše nákladů spojených s dodáním je následující:

3.2.6.1. Zásilková služby PPL 95,- Kč
3.2.6.2. Osobní odběr (showroom) 0,- Kč
3.2.6.3. PPL – Slovensko 150,- Kč
3.2.6.4. PPL - Polsko 200,- Kč
3.2.6.5. PPL – Německo 200,- Kč

3.2.7. V případě objednávky kupujícího v celkové hodnotě (cena zboží „netto“ bez poplatků, tedy
např. bez poplatku za dopravu) alespoň 1.500,- Kč, má kupující nárok na dopravu zdarma.
Tento nárok se uplatní pouze pro dodávku zboží v rámci České republiky.

3.2.8. Pokud si kupující v jednom kalendářním dni objedná (prostřednictvím jedné či více
objednávek) celkem více než 4 kusy zboží může prodávající požadovat úhradu zboží předem
jako jedinou možnost úhrady. Tuto možnost si prodávající vyhrazuje, v rozsahu umožněném
zákonem, i v případě opakovaného neodůvodněného vracení zjevně používaného zboží
ze strany téhož kupujícího a/nebo opakovaného bezdůvodného nepřevzetí objednaného
zboží.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

4.1.1. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím
internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku
právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti
(14) dní ode dne převzetí zboží.

4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné čtrnáctidenní lhůtě oznámí prodávajícímu, že od smlouvy
odstupuje a zboží, včetně všech jeho součástí a příslušenství, zároveň vrátí prodávajícímu
ve lhůtě čtrnácti (14) dní od odstoupení od smlouvy, smlouva se od počátku ruší.

4.1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel o svém odstoupení
od smlouvy informuje prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například
dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Pro
maximální administrativní zjednodušení a urychlení procesu odstoupení od smlouvy může
spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení
https://fatpipe.cz/docs/files/formular_odstoupeni_od_smlouvy.pdf. V oznámení
odstoupení od smlouvy musí být v každém případě uvedeno alespoň jméno a příjmení
spotřebitele, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení ceny, nebo její části.

4.1.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě se považuje za zachovanou,
pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy
odstupuje.

4.1.5. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě a vrácené zboží
není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči spotřebiteli
nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží,
s čímž spotřebitel tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli takto
ujednanou sníženou cenu. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě
jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní
značky/loga/štítku atp.) může pohledávka prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně
zboží, což tímto spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím.

4.1.6. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) a písm. g)
občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží, které (i) bylo upraveno
podle přání spotřebitele a které (ii) spotřebitel obalu vyňal z uzavřeného obalu
a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. omotávka rukojeti florbalové hole).

4.2. Důsledky odstoupení od smlouvy spotřebitelem

4.2.1. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od smlouvy, s ohledem na čl. 4.2.2 VOP, je prodávající
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit
spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí peněžní prostředky
spotřebiteli v zásadě stejným způsobem, jako je přijal, ledaže spotřebitel s jiným způsobem
souhlasil nebo prodávajícímu vzniknou další náklady.

4.2.2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.

4.2.3. Spotřebitel hradí náklady související se zpětným dodáním zboží prodávajícímu.

4.2.4. Náklady na dodatečné služby spojené s dodáním zboží spotřebiteli (vč. zejména nákladů na
službu dobírky) se nevrací.

4.2.5. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli bonus (dárek, sleva, doprava zdarma atd.), je
mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena darovací smlouva s rozvazovací podmínkou,
že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového bonusu účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i
poskytnutý bonus.

4.2.6. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu,
nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět a v případě
prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky bude takové zboží skladováno na náklady
spotřebitele.

4.3. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

4.3.1. Prodávající klade důraz na vlastní na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím
a zároveň také dostatečné zásobení prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít
k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných
ve smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy
a kupující s takovým postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

4.3.2. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen
dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistíli prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval
příslušnou změnu smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu. Kupující je
s tímto oprávněním prodávajícího obeznámen a zároveň s ním souhlasí.

4.3.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy
uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující
v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou
povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným
způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2
občanského zákoníku.

4.3.4. Pokud prodávající odstoupí od smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího
na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen
vrátit kupujícímu plnou cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou
v souladu s těmito obchodními podmínkami.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

5.1. Práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

5.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

5.2.1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel může obecně
očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné;

5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá;

5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost
nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy;

5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného spotřebního zboží
v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí zboží.

5.4. Záruční doba uvedená v odst. 5.2 VOP se neuplatní, jedná-li se o:

5.4.1. takovou vadu zboží, která byla příčinou ujednání nižší ceny při uzavření smlouvy;

5.4.2. vadu zboží spočívající v opotřebení, které je způsobené jeho obvyklým užíváním;

5.4.3. vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí spotřebitelem;

5.4.4. jinou vadu, pro kterou neuplatnění záruční doby vyplývá z povahy věci.

5.5. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má
vadu nebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího
a bez jeho zavinění.

5.6. V případě oprávněné reklamace, tedy uplatnění práva z vady zboží, za které je prodávající odpovědný,
má spotřebitel nárok:

5.6.1. opravu zboží,

5.6.2. výměnu zboží,

5.6.3. slevu z ceny zboží,

5.6.4. odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny)
Je-li vada odstranitelná, prodávající zboží přednostně opraví, nezvolí-li spotřebitel výměnu zboží.
Výměna zboží se uplatní pouze tehdy, pokud to vzhledem k povaze vady není neúměrné. Týká-li se
vada pouze součásti zboží, má spotřebitel nárok požadovat jen výměnu této součásti.
Není-li vada odstranitelná, spotřebitel může přijmout nabídku prodávajícího na přiměřenou slevu
z ceny zboží, nebo odstoupit od smlouvy.

5.7. Práva z vadného plnění může spotřebitel uplatnit dodáním reklamovaného zboží prodávajícímu na
adresu sídla a výdejního místa (showroom): Urešova 1737, Praha-Kunratice, PSČ: 148 00, a to zasláním
zásilky, nebo osobním doručením. Současně s dodáním reklamovaného zboží Spotřebitel má povinnost
vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží nebo popsat projevy vady a prokázat
uzavření smlouvy. Pro tyto účely může spotřebitel využít reklamační formulář, který je ke stažení
https://fatpipe.cz/docs/files/reklamacni_formular.pdf. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

5.8. Jestliže prodávající reklamaci neodmítne (neoprávněná reklamace), potvrdí spotřebiteli přijetí
reklamace. Součástí takového potvrzení bude mimo jiné identifikace prodávajícího a spotřebitele, co je
obsahem reklamace dle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel upřednostňuje,
datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka prodávajícího.

5.9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem výslovně nedohodne na delší
lhůtě. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem byla vada odstraněna, je prodávající
povinen spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo
prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno spotřebitele upozornit na vyřízení
reklamace.

5.10. V případě opravy zboží prodávající v oznámení dle odst. 5.9 VOP uvede lhůtu pro vyzvednutí
opraveného zboží. V případě, že si spotřebitel zboží nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím, je
prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet spotřebitele.
O tomto postupu musí prodávající spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou
dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá právním normám týkajících se ochrany osobních údajů,
zejména tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zásady, kterými se zpracování osobních údajů
kupujícího řídí, jsou obsaženy https://fatpipe.cz/docs/files/zasady_ochrany_osobnich_udaju.pdf.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem smlouvy je český jazyk. Uzavřené
smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

7.2. Veškerá sdělení v souvislosti se smlouvou si smluvní strany vzájemně doručují přednostně
elektronickou formou, a to na e-mailové adresu uvedené ze strany kupujícího v objednávce a ze strany
prodávajícího v těchto obchodních podmínkách.

7.3. Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

7.4. V případě stížností se každý může obrátit na statutárního zástupce prodávajícího Ing. Michala Bauera,
SPORTAGON CZ s.r.o., Urešova 1737, Praha-Kunratice, PSČ: 148 00, email: info@sportagon.cz.

7.5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smlouvy provádí Česká obchodní inspekce,
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz. Orgánem
státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.